ಜಗನಾದನ ಇಂಪು – ೫೦

ಜಗನಾದನ ಇಂಪು – ೫೦

(ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಿವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮನೋಜ್ಞ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.)

ಶಿವನಿವ ತಾಂಡವವಾಡುತಲಿರುತಲಿ
ಡಿಂಡಿಮ ಢಮಢಮ ಗುಡುಗುವುದು|
ನಟ ನಡೆದಾಡುವ ಸಾಗುವ ಪಥದಲಿ
ಅಂತಿಮ ಘಮ ಮನ ಸೂಸುವುದು||
ಜಿನುಜಿನುಗೆನ್ನುತ ಚಿಮ್ಮುವ ತಿಮಿರೇ
ನೀ ಬಡೆಬಡೆದಾಡುತ ಬೆರಗದಿರು|
ಚರ ಅಚರಽ ಜನಕಽನಿವ ಮದಿರೇ
ನೀ ಸವಿಯುತಲಾಗುವೆ ಜ್ಞಾನದ ಅದಿರು||

ಡಮರುಽ ಶಂಕರ ಶ್ಲಾಘ ಭಯಂಕರ
ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ನಾಟ್ಯ ಝಂಕಾರ|
ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮನೋಹರ ಕಾಲ
ಸುಗುಣ ನಿನಾದದಿ ಕಾಲ ಸುಕಾಲ||೧||

ತಿರುಗುವ ಕಾಲದೀ ತಾವರೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ
ಕೆಸರಿನ ಕೆರೆಯಲಿ ತೇಲುತಲೀ|
ಕನಸಿನ ನೋಟವು ಮನಸನು ಕಾದಿಸಿದೆ
ಕಮಲ ಪಡೆಯಲದು ಬಯಸುತಲೀ||
ದಾಟಲು ತಿಳಿದೆನಗೆನಿತೋ ಮರ್ಮರ
ಕರ್ಕಶವಾಯಿತೊ ಮನ ಮಿಡಿತ|
ಕನಸನು ಕಾಣುತ ತಿರುಗಿದೆ ದುರ್ಧರ
ಶಿವನೆದೆ ಕಮಲಕೆ ನನ್ನಯ ತುಡಿತ||

ಡಮರು ಶಂಕರ ಶ್ಲಾಘ ಭಯಂಕರ
ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ನಾಟ್ಯ ಝಂಕಾರ|
ತಿರುಗುವ ಕಾಲದ ಮನದ ಅಹಂಕಾರ
ನಿರ್ಗುಣ ಜೋತ ತದೇಕ ಓಂಕಾರ||೨||

ಕಲರವ ರಮಿಸಿ ಸವಿಯೊ ಸುವ್ವಿ ರಾಗದಿ
ಪದುಮ ಪರಮ ಮನ ಭಕುತಿಯ ಸಾರಿ|
ಬಯಸಿಹೆ ಅದನು ನಾ ಕುಲುಮೆಲಿ ಚಾಗದಿ
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವ ಸುಡುಲುತ ಭಾರಿ||
ಈಜಲು ಕಲಿಸಲು ಬಂದಿಹೆ ನೀನು
ಕೆಸರ ನಡುವೆ ಹಸನಾಗಿಸಿ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿ|
ಕುಶೇಶಯ ಅರಳಿದೆ ನುಗ್ಗಲು ನಾನು
ನಡೆವೆ ಮುಂದೆ ಜಗನಾದನ ಧೈರ್ಯದಿ||

ಡಮರು ಶಂಕರ ಶ್ಲಾಘ ಭಯಂಕರ
ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ನಾಟ್ಯ ಝಂಕಾರ|
ತೇಲುವ ಕಾಯದ ಆಧರಸಾರ
ನಿಜಗುಣ ಮಾಯೆ ನೀ ಸಮರಸಕಾರ||೩||

-ಅಮೋಘಂ ನಾದಭೃಂಗ (Amogh Kodangala)

Spread the knowledge!

Disclaimer

This is a personal blog. Any views or opinions represented in this blog are personal and belong solely to the blog owner and do not represent those of people, institutions, or organizations that the owner may or may not be associated with a professional or personal capacity unless explicitly stated. Any views or opinions are not intended to malign any religion, caste, race-ethnic group, club, organization, company, or individual. All content provided on this blog is for informational purposes only. Lifelance makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. Lifelance will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information..

Health Disclaimer

The opinions expressed in this article are the personal opinions of the author. lifelance is not responsible for the accuracy, completeness, suitability, or validity of any information on this article. All information is provided on an as-is basis. This content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for a qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. lifelance does not claim responsibility for this information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *